Agriculture

ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร

 • ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดิน
 • กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน
 • กำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)
 • ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดิน
 • กระตุ้นการแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่างๆ
 • แก้ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืช
 • ยับยั่งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกำจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)
 • ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
 • กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • บำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูก
 • สามารถใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า