กรณีศึกษา: ปรับ BOD, COD, SS

กรณีศึกษา: การทดลองใช้ Pico Alive Wastewater Treatment ที่บ่อบำบัดรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

สถานที่: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมของระบบบำบัดน้ำเสียของ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

 1. เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมฯ 2 บ่อ ซึ่งรับน้ำทิ้งมาจากโรงงานต่างๆ ที่ตั้งในนิคมฯ ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์, เคมี, สี, งานวิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตทั่วๆ ไป
 2. ระบบถูกออกแบบไว้เพื่อบำบัดน้ำเสียประมาณ 5,000 m3/วัน แต่มีน้ำที่ต้องบำบัดจริงประมาณเฉลี่ย 5,600 m3/วัน
 3. ปัญหาที่พบคือ มีกลิ่นรบกวน

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

 1. ควบคุมให้น้ำอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้ง
 2. ลดกลิ่น

รายละเอียดของการทดสอบ

ใช้ช่วงเวลาทดสอบ 28 วัน ใช้ Pico Wastewater Treatment ผสมลงในภาชนะบรรจุน้ำขนาด 1,000 ลิตร ในอัตราส่วน 4, 2, 1 ppm สำหรับ 3 วันแรกตามลำดับ จากนั้นวันที่ 4-14 ใช้อัตราส่วน 0.5 ppm หยอดใส่ตรงเครื่องกรองตะกอนด้านทางเข้าของน้ำที่เข้าสู่ระบบ เพื่อให้การกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง

ทำทดสอบซ้ำ 2 รอบ รอบละ 14 วัน

ผลทดสอบ

 • ค่า BOD5 ลดลงเฉลี่ย 71% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเร็วในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำของผลิตภัณฑ์ Pico

 • ค่า COD ลดลงเฉลี่ย 60 %

 • ค่าผลน้ำช่วง 14 วันแรก และ 14 วันหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้ามีการใช้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ Plant มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 90%

สิ่งที่ได้รับเมื่อทำการทดสอบ 28 วัน

 1. Plant มีความเสถียรในการบำบัด BOD5 ดีขึ้นถึง 69% และ COD ดีขึ้นถึง 81%
 2. ค่า BOD5 ลดลงเฉลี่ย 71% ซึ่งคือ มีปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำลดลงอย่างมาก มีค่า DO สูงขึ้นโดยทันที
 3. ค่า COD ลดลง 60%
 4. ค่า SS ในช่วง 14 วันแรกของการจ่าย Pico Wastewater Treatment Solution (Initial dose) เพิ่มขึ้นเป็น 115 – 129mg/l เนื่องจากการทำงานของจุลินทรีย์ก่อให้เกิด sludge เพิ่ม และเมื่อเริ่มรอบที่สองเมื่อ plant มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้ว ค่า SS ลดลงเหลือ 33 – 23mg/l
 5. ค่า MLSS ลดลง 34%
 6. ค่า MLVSS ลดลง 36%
 7. ค่า SV30 ลดลงจากปกติ จึงงดการใช้เคมีในการตกตะกอนจับตะกอน และ รวมตะกอนได้
 8. ลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเติมออกซิเจนในน้ำ เพราะปริมาณสารอินทรีย์ลดลง จุลินทรีย์มีความต้องการออกซิเจนน้อยลง
 9. ประสิทธิภาพของ plant เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม